ผัง

ประเทศไทย

THAILAND

NATIONAL SPATIAL PLAN

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารผังประเทศ

ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศ
วันที่ 10 ตุลาคม 2565
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางผังนโยบายระดับประเทศ เพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพของประเทศ ที่ชี้นำการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการมาสู่ขั้นตอนการจัดทำกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศและกรอบการพัฒนาภาค ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่ การจัดทำนโยบายการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวโน้มการใช้พื้นที่ประเทศ เพื่อให้การกำหนดนโยบายโดยรวมของการพัฒนาประเทศและภาค เป็นไปอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ . ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคส่วน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอ (ร่าง) กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศและกรอบการพัฒนาภาค ณ สถานที่จัดประชุมในรายภูมิภาค และการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ผ่านระบบ Zoom Webinar ดังนี้ . • ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 08.30 น.-12.30 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ระบบ Zoom Webinar ได้ที่ https://bit.ly/BMRWebinarReg . • ภาคตะวันออก วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 08.30-12.30 น. ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ระบบ Zoom Webinar ได้ที่ https://bit.ly/EWebinarReg . • ภาคเหนือ วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 08.30-12.30 น. ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี คอลเลคชั่น จ.เชียงราย และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ระบบ Zoom Webinar ได้ที่ https://bit.ly/NWebinarReg . • ภาคกลาง วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 08.30-12.30 น. ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ระบบ Zoom Webinar ได้ที่ https://bit.ly/CWebinarReg . • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 08.30-12.30 น. ณ โรงแรมรอยัล นาคารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.หนองคาย และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ระบบ Zoom Webinar ได้ที่ https://bit.ly/NEWebinarReg . • ภาคใต้ วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 08.30-12.30 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ระบบ Zoom Webinar ได้ที่ https://bit.ly/SWebinarReg . จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อไป . สำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่าน link รายภาคข้างต้นแล้วนั้น ทางระบบ Zoom จะจัดส่งผลการลงทะเบียนและ Link สำหรับเข้าร่วมประชุม Zoom Webinar ให้โดยอัตโนมัติ ผ่าน E-mail ที่ท่านใช้ลงทะเบียน . กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่าน และสามารถใช้ link ดังกล่าวเข้าสู่การประชุมได้ตามกำหนดวันเวลาของแต่ละภาคที่ท่านลงทะเบียน . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Inbox หรือ โทร.02-9383874-5
Online Ebook
วันที่ 18 เมษายน 2565
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษา ข้อมูลโครงการจากเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Webinarสามารถ scan qr code ด้านล่าง หรือ รับชมผ่าน link ในรูปแบบ Online Ebook ได้ตาม link ด้านล่างนี้https://online.flippingbook.com/view/653330290/
ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การวางผังนโยบายระดับประเทศ
วันที่ 18 เมษายน 2565
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางผังนโยบายระดับประเทศ เพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ด้านกายภาพของประเทศที่ชี้นำการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอร่างวิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ ดำเนินการประชุมเป็นรายภาค ครอบคลุม 6 ภาคทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Webinar ในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน นี้ สนใจเข้าร่วมประชุม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook Page : NSPlan2037 ( NSPlan คำอ่าน-‘เอ็น-เอส-แพลน’) การวางผังนโยบายระดับประเทศ “เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ สร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมรับการเติบโตแบบยั่งยืน”

ประมวลภาพกิจกรรม

Responsive image
ภาคใต้
Responsive image
ภาคตะวันออก
Responsive image
ภาคเหนือ
Responsive image
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Responsive image
ภาคกลาง
Responsive image
ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ติดต่อ - สอบถาม

Responsive image
สำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง
เลขที่ 224 อาคาร 2-3 ชั้น 7-8 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Responsive image
บริษัท ออโรส จำกัด
23/85 อาคารออโรส กรุ๊ป ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.: 02-938-3874-5
โทรสาร: 02-967-7009
อีเมล์: info@auros.co.th
Responsive image
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด
1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 15 ห้อง 15เอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.: 02-617-0429
โทรสาร: 02-617-0426
อีเมล์: info@psconsultants.com

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 543 จากทั้งหมด 13,256,121