ผัง

ประเทศไทย

THAILAND

NATIONAL SPATIAL PLAN

ผังประเทศไทย 2580

สร้างชุมชนที่เข้มแข็งและน่าอยู่ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

ความเป็นมาและความสำคัญ ของผังประเทศ

ผังประเทศไทยฉบับเดิมจัดทำแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาทิความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและสื่อสารการขยายตัวทางธุรกิจ การค้าและการลงทุนรวมถึงรัฐบาล ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2580 สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นท้าทาย ระดับโลกและระดับชาติซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจสังคม และการใช้พื้นที่ของประเทศ ดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการจัดทำโครงการปรับปรุงผังประเทศขึ้นเพื่อรองรับกับบริบทและ สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยผังประเทศเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ด้านการผังเมืองของประเทศที่แสดงถึงความคาดหวังในอนาคต เพื่อให้สามารถสะท้อนศักยภาพและ โอกาสที่สามารถเป็นจริงได้ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบให้กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ ตลอดจนการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด รวมถึงผังการพัฒนาระดับอื่นๆ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำโครงการ และแผนการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
Responsive image

หลักการและเหตุผล

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์ของโลกและการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่การเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด และเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ทำให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทย ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การค้า การลงทุน เครือข่ายการผลิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของประชาชน ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาและข้อจำกัดการพัฒนา
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ประเทศไทยจำเป็นต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ของบริบทโลกและบริบทการพัฒนาภายในประเทศ เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นตัวขับเคลื่อนการ พัฒนาในระยะ 5 ปี โดยปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี คลัสเตอร์อุตสาหกรรม และกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ และการพัฒนาโดยรวมให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผัง

การปรับปรุงผังประเทศมีวัตถุประสงค์ เพื่อวางผังประเทศให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และเพื่อให้ผังประเทศเป็นผังชี้นำ การพัฒนาทางกายภาพของประเทศที่บูรณาการนโยบายรายสาขาพร้อมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ มาตรการ และแผนงานโครงการต่างๆ โดย ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ สนับสนุนการพัฒนาบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่วางไว้ในปี พ.ศ.2580

ผังประเทศไทย 2580

พื้นที่วางผังและเป้าหมายระยะเวลาวางผังประเทศ

พื้นที่โครงการ
1. พื้นที่วางผังครอบคลุมขอบเขตพื้นที่ประเทศไทย
2. พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ โดยเชื่อมโยงกับพื้นที่ภายนอกทั้งระดับภูมิภาค และระดับโลกที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาในมิติต่างๆ ของประเทศ
Responsive image
Responsive image

ร่างผังประเทศ 2580

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 540 วัน

ติดต่อ - สอบถาม

Responsive image
สำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง
เลขที่ 224 อาคาร 2-3 ชั้น 7-8 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Responsive image
บริษัท ออโรส จำกัด
23/85 อาคารออโรส กรุ๊ป ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.: 02-938-3874-5
โทรสาร: 02-967-7009
อีเมล์: info@auros.co.th
Responsive image
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด
1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 15 ห้อง 15เอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.: 02-617-0429
โทรสาร: 02-617-0426
อีเมล์: info@psconsultants.com

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 543 จากทั้งหมด 13,256,121