ผัง

ประเทศไทย

THAILAND

NATIONAL SPATIAL PLAN

ประชาสัมพันธ์

Online Ebook

วันที่ 18 เมษายน 2565
Responsive image
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษา ข้อมูลโครงการจากเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Webinarสามารถ scan qr code ด้านล่าง หรือ รับชมผ่าน link ในรูปแบบ Online Ebook ได้ตาม link ด้านล่างนี้https://online.flippingbook.com/view/653330290/
Responsive image

ติดต่อ - สอบถาม

Responsive image
สำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง
เลขที่ 224 อาคาร 2-3 ชั้น 7-8 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Responsive image
บริษัท ออโรส จำกัด
23/85 อาคารออโรส กรุ๊ป ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.: 02-938-3874-5
โทรสาร: 02-967-7009
อีเมล์: info@auros.co.th
Responsive image
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด
1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 15 ห้อง 15เอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.: 02-617-0429
โทรสาร: 02-617-0426
อีเมล์: info@psconsultants.com

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 543 จากทั้งหมด 13,256,121