ผัง

ประเทศไทย

THAILAND

NATIONAL SPATIAL PLAN

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การวางผังนโยบายระดับประเทศ

วันที่ 18 เมษายน 2565
Responsive image
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางผังนโยบายระดับประเทศ เพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ด้านกายภาพของประเทศที่ชี้นำการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอร่างวิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ ดำเนินการประชุมเป็นรายภาค ครอบคลุม 6 ภาคทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Webinar ในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน นี้ สนใจเข้าร่วมประชุม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook Page : NSPlan2037 ( NSPlan คำอ่าน-‘เอ็น-เอส-แพลน’) การวางผังนโยบายระดับประเทศ “เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ สร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมรับการเติบโตแบบยั่งยืน”
Responsive image

ติดต่อ - สอบถาม

Responsive image
สำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง
เลขที่ 224 อาคาร 2-3 ชั้น 7-8 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Responsive image
บริษัท ออโรส จำกัด
23/85 อาคารออโรส กรุ๊ป ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.: 02-938-3874-5
โทรสาร: 02-967-7009
อีเมล์: info@auros.co.th
Responsive image
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด
1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 15 ห้อง 15เอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.: 02-617-0429
โทรสาร: 02-617-0426
อีเมล์: info@psconsultants.com

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 543 จากทั้งหมด 13,256,121